เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
2302102Man and Society
มนุษย์กับสังคม
สังกัดนวัตกรรมสังคม, หมวดวิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม และบทบาทของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคม เช่น สถาบันหลักต่างๆ ของสังคม เพื่อเป็นการสร้างสรรค์และพัฒนา


Man in his natural and social environments; role of the individual on society; growth and development of technology; human roles in creation, invention and development; man and ethnics in society; and social problems and solutions.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH