เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
2302102Man and Society
มนุษย์กับสังคม
สังกัดนวัตกรรมสังคม, หมวดวิชาศึกษาทั่วไป/เลือกเสรี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ12:00-14:50411C2LECT1601564B  
อาจารย์:
 • อาจารย์ธัญญธร สายปัญญา
 • สำรองสำหรับ:ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี) ชั้นปี 4145-82-63
  วันสอบกลางภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C3 ห้อง 101 (B)
  25 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C3 ห้อง 102 (B)
  25 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C2 ห้อง 210
  วันสอบปลายภาค: 23 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C3 ห้อง 101 (B)
  23 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C3 ห้อง 102 (B)
  23 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C2 ห้อง 314
    02 พฤหัสบดี12:00-14:50411C2LECT1801728B  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ธัญญธร สายปัญญา
 • สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 4
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 3
  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ชั้นปี 4
  70-58-12
  54-45-9
  33-21-12
  วันสอบกลางภาค: 25 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C3 ห้อง 102 (B)
  25 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C3 ห้อง 106 (B)
  25 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร C3 ห้อง 107 (B)
  วันสอบปลายภาค: 23 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C3 ห้อง 102 (B)
  23 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C3 ห้อง 106 (B)
  23 ธ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร C3 ห้อง 107 (B)
  Course Description
  ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม และบทบาทของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคม เช่น สถาบันหลักต่างๆ ของสังคม เพื่อเป็นการสร้างสรรค์และพัฒนา


  Man in his natural and social environments; role of the individual on society; growth and development of technology; human roles in creation, invention and development; man and ethnics in society; and social problems and solutions.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH