เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
2401457Chinese Ethnic Groups
กลุ่มชาติพันธุ์จีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401112 หรือ
1016214 หรือ
2404202
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ประวัติความเป็นมา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศจีนที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมจีน


History, customs, traditions, and cultures of ethnic groups in China which have influenced Chinese culture.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH