เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
2401454Chinese Idioms and Proverbs
สำนวนสุภาษิตจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401112 หรือ
1016214 หรือ
2404202
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
สำนวนสุภาษิตจีนที่ใช้ในโอกาสต่างๆ สำนวนสุภาษิตจีนและไทยที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน


Chinese idioms and proverbs used on different occasions; Chinese and Thai idioms and proverbs which convey the same or similar meanings.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH