เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
2401446Chinese Style Management
การจัดการแบบจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401112 หรือ
1016214 หรือ
2401201 หรือ
2404202
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความเป็นมา แนวคิด และรูปแบบการบริหารจัดการของจีน ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน


Background, thoughts, and style of Chinese administration and management, both in governmental and private sectors.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH