เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
2401444Tourism Industry of China
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401112 หรือ
1016214 หรือ
2404202

Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประชากร ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในประเทศจีน ภาพลักษณ์ สถานการณ์ แนวโน้ม และปัญหาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีน


Basic knowledge of geography, demography, religion, society, and culture in relation to tourism in China; images, situations, trends, and problems of the Chinese tourism industry.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH