เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
2401444Tourism Industry of China
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401112 หรือ
1016214 หรือ
2404202
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประชากร ศาสนา สังคม และวัฒนธรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในประเทศจีน ภาพลักษณ์ สถานการณ์ แนวโน้ม และปัญหาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีน


Basic knowledge of geography, demography, religion, society, and culture in relation to tourism in China; images, situations, trends, and problems of the Chinese tourism industry.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH