เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
2401442Chinese Investment Law
กฎหมายการลงทุนในจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401112 หรือ
1016214 หรือ
2404202
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
รูปแบบและวิธีการลงทุนตามข้อกฎหมายของประเทศจีน ระบบภาษีศุลกากร อำนาจการบริหารกิจการ การระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการลงทุน และข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


Forms and methods of investment according to Chinese law; customs duty, administrative authority, dispute resolution and other related laws.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH