เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
2401473China’s Role in ASEAN
บทบาทของจีนที่มีต่ออาเซียน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401112 หรือ
1016214 หรือ
2404202
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
บทบาทของประเทศจีนที่มีต่อประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง และวัฒนธรรม


China’s role towards the member countries of the Association of the Southeast Asian Nations in terms of economy, politics, security, and culture.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH