เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
2401461Sino–Thai Relations
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทย
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401112 หรือ
1016214 หรือ
2404202
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และอื่นๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


Relations between Thailand and China in terms of economy, politics, aspects of society, culture, education, etc., from past to present.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH