เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
2401461Sino–Thai Relations
ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทย
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401112 หรือ
1016214 หรือ
2404202
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์12:00-14:50204C2LECT48399M  
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ มีชัยโย
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 348-39-9
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 13 ธ.ค. 2564 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร - ห้อง GOOGLE FORMS
  Course Description
  ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และอื่นๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


  Relations between Thailand and China in terms of economy, politics, aspects of society, culture, education, etc., from past to present.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH