เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
2401445Chinese Trading and Investment
การค้าและการลงทุนของจีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401112 หรือ
1016214 หรือ
2401203 หรือ
2404414

Course Description
นโยบายและสภาพทางการค้าการลงทุนโดยภาครัฐ และภาคเอกชนของจีนทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ ค.ศ. 1949 จนถึงปัจจุบัน


China’s policies and conditions in trade and investment of her government and private sectors both in and outside the country from 1949 up to the present.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH