เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
2401434Research Methodology in Social Science
ระเบียบวิธีวิจัยด้านสังคมศาสตร์
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401112 หรือ
1016214 หรือ
2404202
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การศึกษาวิธีการทำวิจัยด้านสังคมศาสตร์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเน้นเนื้อหาด้านจีนศึกษาเป็นหลัก


Study of research methodology in social science both qualitative and quantitative, emphasizing the context of Chinese studies.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH