เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
2401433Chinese-Thai Interpretation
การล่ามจีน-ไทย
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401112 หรือ
1016214 หรือ
2404202
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักและเทคนิคการล่ามเกี่ยวกับเนื้อหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ เทคนิคการจดจำเนื้อหาที่ได้ฟัง การเรียบเรียงและถ่ายทอดเนื้อหาจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน ด้วยคำพูดที่ชัดเจนและถูกต้อง


Principles and techniques of interpretation on politics, economy, social issues and other related contents; techniques of memorizing audio the messages listened to; organizing and conveying the messages verbally from Chinese into Thai and vice versa clearly and correctly.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH