เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
2401433Chinese-Thai Interpretation
การล่ามจีน-ไทย
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401112 หรือ
1016214 หรือ
2404202
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักและเทคนิคการล่ามเกี่ยวกับเนื้อหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ เทคนิคการจดจำเนื้อหาที่ได้ฟัง การเรียบเรียงและถ่ายทอดเนื้อหาจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน ด้วยคำพูดที่ชัดเจนและถูกต้อง


Principles and techniques of interpretation on politics, economy, social issues and other related contents; techniques of memorizing audio the messages listened to; organizing and conveying the messages verbally from Chinese into Thai and vice versa clearly and correctly.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH