เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
2401371Discussion on Current Issues of China 1
การอภิปรายสถานการณ์ปัจจุบันของจีน 1
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401112 หรือ
1016214 หรือ
2404202
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การอภิปรายประเด็นสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับสังคมจีนและสังคมไทย


Discussion on crucial issues of Chinese society and Thai society.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH