เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
2401323Chinese Newspaper Reading
การอ่านหนังสือพิมพ์จีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401112 หรือ
1016214 หรือ
2404202
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
คำศัพท์และสำนวนในหนังสือพิมพ์จีน การอ่านนานาสาระในหนังสือพิมพ์จีนเพื่อจับใจความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็น


Vocabulary and idioms used in Chinese newspapers; reading a variety of information in Chinese newspapers for gaining main ideas, making summaries, and presenting opinions.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH