เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
2401323Chinese Newspaper Reading
การอ่านหนังสือพิมพ์จีน
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401112 หรือ
1016214 หรือ
2404202
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์09:00-11:50AR-LECT220W  
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ มีชัยโย (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์ ดร.พรภวิษย์ หล้าพีระกุล (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์แอนนี คำสร้อย
 • อาจารย์อุบลรัตน์ ญาณะ
 • อาจารย์เอกชัย ทวีปวรชัย
 • อาจารย์รัญญา กันทะกูล
 • อาจารย์ซ่อซิง เมธาธารณ์กุล
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง GOOGLE FORMS
  Course Description
  คำศัพท์และสำนวนในหนังสือพิมพ์จีน การอ่านนานาสาระในหนังสือพิมพ์จีนเพื่อจับใจความ สรุปความ และแสดงความคิดเห็น


  Vocabulary and idioms used in Chinese newspapers; reading a variety of information in Chinese newspapers for gaining main ideas, making summaries, and presenting opinions.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH