เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
2401232Advanced Chinese Writing
การเขียนภาษาจีนระดับสูง
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401231

Course Description
การเขียนความเรียงภาษาจีนที่มีความยาวและซับซ้อนขึ้นในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับจีนศึกษา


Writing longer or more complicated Chinese essays with Chinese studies related topics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH