เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
2401231Intermediate Chinese Writing
การเขียนภาษาจีนระดับกลาง
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักและเทคนิคการเขียนความเรียงหรือบทความทั่วไปเป็นภาษาจีน การเขียนความเรียงภาษาจีนที่ไม่ซับซ้อนในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับจีนศึกษา


Principles and techniques in writing Chinese essays or non-academic articles; writing uncomplicated Chinese essays with Chinese studies related topics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH