เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
2401122Advanced Chinese Reading
การอ่านภาษาจีนระดับสูง
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401121 หรือ
2404204
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:50213C1LECT30300M  
อาจารย์:
 • อาจารย์อุบลรัตน์ ญาณะ (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์Qing Chang
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 223-17-6
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร - ห้อง MFU LMS
  Course Description
  การอ่านเนื้อหาทางด้านจีนศึกษาขนาดยาวและซับซ้อนยิ่งขึ้นเพื่อจับประเด็นและแสดงความคิดเห็น


  Reading longer and more complicated contents in Chinese studies for gaining main ideas and presenting opinions.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH