เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
2401121Intermediate Chinese Reading
การอ่านภาษาจีนระดับกลาง
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:00-14:50313C2LECT40373M  
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ มีชัยโย
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 1 รหัส 6432401001 ถึง 643240104136-34-2
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 9 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง GOOGLE FORMS
    02 พฤหัสบดี08:00-10:50208C2LECT40355W  
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ มีชัยโย
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 1 รหัส 6432401042 ถึง 643240108835-35-0
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 9 ธ.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร - ห้อง GOOGLE FORMS
  Course Description
  การอ่านเนื้อหาทางด้านจีนศึกษาขนาดสั้นที่ไม่ซับซ้อนเพื่อจับประเด็นและสรุปความ


  Reading short and uncomplicated Chinese studies contents for gaining main ideas and making summaries.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH