เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
2401112Advanced Chinese
ภาษาจีนระดับสูง
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต6 (6-0-12)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401111 หรือ
1016213 หรือ
2404201
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยค และไวยากรณ์ของภาษาจีนระดับสูงที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น การฝึกทักษะภาษาทั้ง 4 ความรู้ในอักษรจีน 2,000 ตัว


Complex Chinese vocabulary, idioms, sentence structures, and grammar of advanced Chinese; practice of the four language skills with knowledge of 2,000 Chinese characters.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH