เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
2401112Advanced Chinese
ภาษาจีนระดับสูง
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต6 (6-0-12)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 2401111 หรือ
1016213 หรือ
2404201
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-09:50A 411S7LECT342113M  
  พุธ10:00-11:50B 208E3LECT      
  พฤหัสบดี10:00-11:50B 208E3LECT      
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ปิยธิดา ว่องเลิศฤทธิ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 1 รหัส 6232401003 ถึง 623240104534-21-13
  วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร S7 ห้อง A 303
  วันสอบปลายภาค: 25 พ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
    02 จันทร์08:00-09:50213C1LECT342113M  
    พุธ10:00-11:50211C1LECT      
    พฤหัสบดี10:00-11:50213C1LECT      
  อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ นุสิทธิ์ชัยการ
 • อาจารย์ ดร.ปิยธิดา ว่องเลิศฤทธิ์ (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 1 รหัส 6232401046 ถึง 623240108934-20-14
  วันสอบกลางภาค: 25 มี.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร S7 ห้อง A 303
  วันสอบปลายภาค: 25 พ.ค. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยค และไวยากรณ์ของภาษาจีนระดับสูงที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น การฝึกทักษะภาษาทั้ง 4 ความรู้ในอักษรจีน 2,000 ตัว


  Complex Chinese vocabulary, idioms, sentence structures, and grammar of advanced Chinese; practice of the four language skills with knowledge of 2,000 Chinese characters.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH