เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
2401111Intermediate Chinese
ภาษาจีนระดับกลาง
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต6 (6-0-12)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยค และไวยากรณ์ของภาษาจีนระดับกลางที่ซับซ้อน การฝึกทักษะภาษาทั้ง 4 ความรู้ในอักษรจีน 1,500 ตัว


Complex Chinese vocabulary, idioms, sentence structures, and grammar of intermediate Chinese; practice of the four language skills with knowledge of 1,500 Chinese
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH