เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
2401111Intermediate Chinese
ภาษาจีนระดับกลาง
สังกัดจีนวิทยา, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต6 (6-0-12)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:50310C2LECT45405M  
  พฤหัสบดี12:00-14:50310C2LECT      
อาจารย์:
 • อาจารย์รัญญา กันทะกูล (Co-ordinator)  Send Mail
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 1 รหัส 6432401001 ถึง 643240104136-34-2
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2564 เวลา 09:30 - 12:00 อาคาร - ห้อง GOOGLE FORMS
    02 อังคาร08:00-10:50313C2LECT453510W  
    พฤหัสบดี12:00-14:50313C2LECT      
  อาจารย์:
 • อาจารย์รัญญา กันทะกูล (Co-ordinator)  Send Mail
 • อาจารย์เอกชัย ทวีปวรชัย
 • สำรองสำหรับ:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 1 รหัส 6432401042 ถึง 643240108835-34-1
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2564 เวลา 09:30 - 12:00 อาคาร - ห้อง GOOGLE FORMS
  Course Description
  คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยค และไวยากรณ์ของภาษาจีนระดับกลางที่ซับซ้อน การฝึกทักษะภาษาทั้ง 4 ความรู้ในอักษรจีน 1,500 ตัว


  Complex Chinese vocabulary, idioms, sentence structures, and grammar of intermediate Chinese; practice of the four language skills with knowledge of 1,500 Chinese

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH