เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1804824Race, Ethnicity and Health
เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ และสุขภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ผลกระทบของเชื้อชาติ ชาติพันธุ์และความเชื่อ ค่านิยมทางสังคม และประเพณีที่เกี่ยวกับสุขภาพ การจัดการสุขภาพภายใต้บริบททางเชื้อชาติ และภูมิปัญญาพื้นถิ่น


Effects of race, ethnicity, belief, social value and traditional pertaining to health, health care management within the context of race and local wisdom.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH