เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1804822Health and Human Rights
สุขภาพและสิทธิมนุษยชน
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สิทธิมนุษยชน สุขภาพกับสิทธิมนุษยชนในกลุ่มประชากรพิเศษ กลุ่มอพยพ กลุ่มค้าแรงงาน กลุ่มเพศที่สาม การจัดการบริการสุขภาพในกลุ่มบุคคลพิเศษ การเข้าถึงบริการ


Human rights and health in the special population groups;immigrants, low paid workers, third gender, health care service and accessibility.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH