เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804821Social Epidemiology
ระบาดวิทยาทางสังคม
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎีระบาดวิทยาสังคม ทฤษฎีเกี่ยวกับสุขภาพ ความเจ็บป่วย ความไม่สบาย ปัจจัยสังคมที่เกี่ยวกับสุขภาพ โรคและความเจ็บป่วย พฤติกรรมมนุษย์และพฤติกรรมสุขภาพ วัฒนธรรมกับสุขภาพ การเจ็บป่วยทางจิตและทางกาย


Theories of social epidemiology, health theories, illness, sickness, social determinants of health, disease and illness, human behaviors and health behaviors, health and culture, physical and mental illness.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH