เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1804819Seminar in Public Health
สัมมนาสาธารณสุข
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สัมมนาปัญหาสาธารณสุขด้านต่าง ๆ ในปัจจุบัน มุ่งประเด็นเกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุขระดับพื้นที่ ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติโดยสอดคล้องกับการทำวิจัยของบัณฑิต


Seminar in current public health topics of interest at local, national, and internationallevels, base on student’s thesis.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH