เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1804890Thesis
วิทยานิพนธ์
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต12 (0-36-12)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การดำเนินการวิจัยทางด้านสาธารณสุขอย่างเป็นระบบ ที่มุ่งแก้ไขปัญหาสาธารณสุข โดยเน้นการวิจัยทางด้านระบาดวิทยา และการจัดการสุขภาพ


Systemic conducting of public health research which by solving public health problem; epidemiology and health management research.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH