เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1804825Holistic Health Care and Service
สุขภาพองค์รวมและการบริการ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการเบื้องต้นของทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวเนื่องในงานบริการสุขภาพองค์รวมมุมมองสุขภาพแบบองค์รวมในปัจจุบัน การให้บริการการดูแลสุขภาพโดยชุมชนเป็นฐาน นวัตกรรมสุขภาพองค์รวมต่อการบริการสุขภาพ และกรอบแนวคิดสุขภาพดี


Introduction to theories and concept of holistic health care service, current holistic views, community based health care service, innovative holistic approach to healthcare service; and well being conceptual framework.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH