เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1804823Public Health Economics
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สุขภาพ การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่มีผลต่อระบบและคุณภาพการบริการทางสาธารณสุข การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการ การวิเคราะห์ต้นทุนต่ำสุด การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล การวิเคราะห์ต้นทุนอรรถประโยชน์ การวิเคราะห์ต้นทุนผลได้


Concepts and theory of public health economics, economic factors analysis impacted on public health service quality, the evaluation of public health economic; unit cost , cost-minimization, cost-effectiveness, cost-utility and cost-benefit analysis.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH