เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804820Epidemiology of Chronic Non-Communicable Diseases and Injury
วิทยาการระบาดของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ การบาดเจ็บ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
วิทยาระบาดของโรคเรื้อรังที่สำคัญในประเทศไทย และประเทศใกล้เคียงอื่นๆ เช่นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพ และวีถีชีวิต โรคเรื้อรังที่ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด วิธีการศึกษาถึงสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงของโรคด้านระบาดวิทยา การวางแผน และมาตรการในการควบคุม และป้องกันโรค


Epidemiologic study of some important non-communicable diseases in Thailand and nearby countries; heart diseases, diabetes mellitus, cancer, occupational and environmental disease, unknown factors disease; causation and risk factor analysis, planning and procedure of disease prevention and control.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH