เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1804721Computerization for Health Information Management
การจัดการข้อมูลสาธารณสุขด้วยคอมพิวเตอร์
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศทางสาธารณสุข โปรแกรมสำเร็จรูปในระบบบริการสาธารณสุข การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูลทางอิเล็กโทรนิกส์ในงานสาธารณสุข


Health information technology management, Health care service application, Health care service database design and management.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH