เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1804720Health Situations, Trends and Determinants
สถานการณ์ แนวโน้ม และปัจจัยกำหนดสุขภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดและประเภทของปัญหาสุขภาพ ปัจจัยกำหนดสุขภาพ การศึกษาประชากร การพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ


Concepts and types of health problems and their determinants, populations study, development and change their impacts.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH