เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804717Applied Research Methodology in Epidemiology of Infectious Diseases
ระเบียบวิธีวิจัยประยุกต์ในงานระบาดวิทยา โรคติดเชื้อ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การประยุกต์ความรู้และวิธีการใหม่ ๆ ในงานวิจัยทางระบาดวิทยา การวางแผนดำเนินงานและการวิเคราะห์ข้อมูล ความผิดพลาดในการวัดตัวแปรทางวิทยาการระบาด วิธีการแก้ไขความผิดพลาดอันเกิดจากตัวกวน และอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ


Modern methodology in epidemiological research, epidemiological planning and data analysis, error of epidemiological variables and confounder and other influencing factors management.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH