เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804716Computer and Management Information System (MIS) in Epidemiological Studies
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในการศึกษาทางวิทยาการระบาด
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในการสร้างฐานข้อมูล การวิเคราะห์สังเคราะห์สารสนเทศเพื่อการจัดการทางวิทยาการระบาด


Development of computer skills of creating epidemiological databases, Analysis and Synthesis of managing epidemiological information.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH