เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804715Analytical Epidemiology
ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การวิเคราะห์ทางระบาดวิทยา ประกอบด้วยการวัดปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยรบกวนและการควบคุมปัจจัยรบกวน อคติ การจัดการอคติ อัตราเสี่ยง และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ


Epidemiological analysis; measurement of risk factors, confounder factors and confounder factors controlling, bias and bias management and statistical analysis.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH