เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804714Occupational Health, Safety and Environment Management
การจัดการงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
วัฏจักรในการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับองค์กร การวางแผนงาน การดำเนินงาน การประเมินผล และการปรับปรุง


Cycles of occupational health and safety and environmental management for organization; planning, implementation, evaluation, and improvement.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH