เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1804713New Concepts of Health Promotion
การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อส่งเสริมสุขภาพ สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน พัฒนาทักษะส่วนบุคคล และการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข


Public health policy building, supportive environment creating, community action strengthening, personal skill developing and health care system reforming.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH