เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804790Thesis
วิทยานิพนธ์
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต36 (0-108-36)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเรียนรู้กระบวนการวิจัยผ่านการทำวิจัย ที่มุ่งแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ทั้งในระดับพื้นที่และ ระดับชาติ โดยเน้นการวิจัยทางด้านระบาดวิทยา และการจัดการสุขภาพ


Learning the research processes by doing research which by solving public health problem at local, national and international level; epidemiology and health management research.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH