เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1804711Research Methodology and Biostatistics in Public Health
ระเบียบวิธีวิจัย และชีวสถิติทางสาธารณสุข
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
กระบวนการทำวิจัยสาธารณสุข การตั้งคำถามวิจัย การรวบรวมข้อมูล การกำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดตัวแปร การทบทวนวรรณกรรม รูปแบบวิธีวิจัย การเลือกรูปแบบวิธีวิจัย การกำหนดตัวแปร การเขียนบทสรุป การเขียนโครงร่างวิจัย การเขียนตีพิมพ์เผยแพร่ และการใช้ชีวสถิติที่เหมาะสม


Process of public health research; research question,data collection, objective, hypothesis, variable, literature review, study design, selection of study design, writing conclusion, proposal development and writing, editing manuscript for publishing and apply appropriate biostatistics methods.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH