เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1804711Research Methodology and Biostatistics in Public Health
ระเบียบวิธีวิจัย และชีวสถิติทางสาธารณสุข
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
กระบวนการทำวิจัยสาธารณสุข การตั้งคำถามวิจัย การรวบรวมข้อมูล การกำหนดวัตถุประสงค์ การกำหนดตัวแปร การทบทวนวรรณกรรม รูปแบบวิธีวิจัย การเลือกรูปแบบวิธีวิจัย การกำหนดตัวแปร การเขียนบทสรุป การเขียนโครงร่างวิจัย การเขียนตีพิมพ์เผยแพร่ และการใช้ชีวสถิติที่เหมาะสม


Process of public health research; research question,data collection, objective, hypothesis, variable, literature review, study design, selection of study design, writing conclusion, proposal development and writing, editing manuscript for publishing and apply appropriate biostatistics methods.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH