เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1804710New Concepts of Public Health
แนวคิดทางสาธารณสุขยุคใหม่
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
กรอบแนวคิดในการดำเนินงานสาธารณสุขยุคใหม่ เป้าประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย กลวิธีในการดำเนินงานสาธารณสุขยุคใหม่ โลกาภิวัฒน์กับสุขภาพ การเคลื่อนย้ายประชากรปัญหาสุขภาพในยุคปัจจุบัน ระบบสุขภาพ การเข้าถึงบริการ การจัดการทรัพยากรเพื่อบริการสุขภาพ และการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


New concepts of public health operations; goals, target populations, public health strategies in the new paradigm; globalization and health, migration, health situation in the present, health care systems, access to care, management of health resource in health care service and preparation for approaching the ASEAN Economic Community (AEC).

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH