เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201625Practice in Complicated Pediatric Treatment
ฝึกปฎิบัติทันตกรรมสำหรับเด็กรายซับซ้อน
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ปฎิบัติงานทันตกรรมสำหรับเด็กในผู้ป่วยที่มีปัญหาในการร่วมมือ ผู้ป่วยเด็กที่มีโรค ทางระบบหรือพิการ การจัดการเด็กที่ต้องได้รับการรักษาทางทันตกรรมโดยการให้ยาสลบ


The course offers clinical training in the field of pediatric dentistry for child patients who have cooperation problems, systemic disease or disability; child dental treatment management by giving anesthetic.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH