เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201624Practice in Advanced Minor Surgery
ฝึกปฎิบัติศัลยกรรมเล็กขั้นสูง
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ปฎิบัติงานในคลินิก การผ่าตัดฟันคุด,ฟันฝัง ศัลยกรรมก่อนทำทันตกรรมประดิษฐ์ การผ่าตัดเล็กในช่องปาก การจัดการภาวะแทรกซ้อนหลังการทำศัลยกรรม


Clinical practice, wisdom tooth surgery, hidden tooth surgery before prosthodontics, minor surgery in oral cavity and complicacy management after surgery.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH