เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201623Practice in Periodontal Surgery
ฝึกปฏิบัติศัลยกรรมปริทันต์
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การฝึกปฎิบัติการทำศัลยกรรมปริทันต์ ประกอบด้วย การตรวจ วินิจฉัย การคัดเลือกผู้ป่วยรายที่จำเป็นต้องทำศัลยกรรมปริทันต์ การวางแผนการฝึกปฎิบัติทำศัลยกรรมปริทันต์ และการดูแลผู้ป่วยหลังทำศัลยกรรมปริทันต์


Practice in periodontal surgery including examination, diagnosis, selecting patients who need periodontal surgery, planning and periodontal surgery practice and post-periodontal surgery treatment.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH