เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201622Advanced Endodontics Treatment
การรักษาครองรากฟันขั้นสูง
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การฝึกปฎิบัติรักษาคลองรากฟันในฟันกรามใหญ่ การใช้เครื่องมือเพื่อการรักษา คลองรากฟันในรายที่ซับซ้อนขึ้น ฟันรากโค้ง การรักษาซ้ำและการแก้ปัญหาแทรกซ้อนระหว่างการรักษา


Endodontics treatment practice for major molars. Complicated endodontics treatment tool-use, curved root teeth, repeated treatment and complicated problem-solving during treatment.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH