เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201611Geriatric Dentistry 2
ทันตกรรมผู้สูงอายุ 2
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ผู้สูงอายุที่มีความต้องการพิเศษ พัฒนาทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากแก่ผู้อายุในชุมชนและคลินิกทันตกรรม การให้คำแนะนำแก่ผู้ดูแล การตรวจ วิเคราะห์ วินิจฉัย และวางแผนการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยสูงอายุ


Elderly care, skills in oral health care for the elderly in the community and at the clinical settings, instruction to the caregivers, oral examination and treatment planning for the elderly.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH